På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av M2 Asset Management AB:s (”Bolagets”) hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler).

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i de Begränsade Jurisdiktionerna.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i de Begränsade Jurisdiktionerna. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna.

Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i de Begränsade Jurisdiktionerna. Bolaget frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i de Begränsade Jurisdiktionerna.

Genom att klicka på ”Ja” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna. Om du är bosatt eller befinner dig i Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand eller USA eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Nej”.