Informationen på denna del av Swedbanks webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, distribueras eller spridas i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Den 14 oktober 2020 lämnade Amasten Fastighets AB i (publ) (”Amasten”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) att förvärva samtliga aktier i SSM Holding AB (publ) (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas, att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet lämnas inte, och erbjudandehandlingen får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av erbjudandehandlingen eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker, eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av erbjudandehandlingen och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av erbjudandehandlingen får således inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som får tillgång till denna hemsida (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Swedbank avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika och annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Swedbank.

    Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

 Jag accepterar
 
 Jag accepterar inte